Co Ty na to?

„Nie należy się wstydzić – jak to często niestety bywa – nauki społecznej Kościoła. To ona jest środkiem zawstydzenia innych” (Święty Jan Paweł II)

 

Dnia 20 grudnia 2017 r. Biskup Tarnowski Andrzej Jeż w trosce o upowszechnianie bogatego dorobku myśli i wskazań św. Jana Pawła II, powołał Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie. Uniwersytet będzie działał w ramach celów statutowych Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Powołanie tegoż Uniwersytetu jest związane z faktem, iż 22 października 2017 r. św. Jan Paweł II został ogłoszony pierwszorzędnym Patronem Akcji Katolickiej w Polsce. Nasz diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w odpowiedzi na ten zaszczytny patronat, w porozumieniu z Biskupem Tarnowskim i za Jego pełną aprobatą i błogosławieństwem, podjął inicjatywę promowania nauczania społecznego w ramach działań statutowych Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II w Tarnowie.

Poprzez działalność UNSJPII Akcja Katolicka chce ułatwić szerokiemu odbiorcy możliwość korzystania z bogatego dorobku myśli, pouczeń i działań Ojca Świętego. Papieska refleksja nad współczesnym światem może być źródłem i inspiracją dla każdego, kto podejmuje służbę społeczną, stara się świadomie brać współodpowiedzialność za świat, oraz dąży do pogodzenia swej wiary z powinnością obywatelską.

Celem UNSJPII jest organizacja zajęć dokształcających (kształcenie ustawiczne) o charakterze otwartym z dziedziny Katolickiej Nauki Społecznej oraz innych dziedzin teologicznych dla osób z Akcji Katolickiej, KSM-u, innych Ruchów i Stowarzyszeń Kościelnych, Szafarzy Eucharystii, Członków Rad Duszpasterskich oraz samorządowców i przedsiębiorców z terenu Diecezji Tarnowskiej.

Rozpoczęcie wykładów w ramach UNSJPII jest planowane na miesiąc luty 2018 roku w pięciu miejscach na terenie diecezji:

  1. Tarnów – aula Jana Pawła II (obok katedry);

  2. Nowy Sącz – aula przy Bazylice, parafia św. Małgorzaty;

  3. Bochnia – Bursa (ul. Stasiaka 10, 32-700 Bochnia), parafia św. Mikołaja;

  4. Mielec – aula przy Bazylice, parafia św. Mateusza;

  5. Krużlowa – aula przy parafii.

Udział w zajęciach podstawowych jest darmowy. Wykłady będą się odbywać raz w miesiącu w poszczególnych miejscach w godzinach od 17 do 19. Statut UNSJPII oraz szczegółowe kalendarium spotkań będą w najbliższym czasie dostępne na stronie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Zapisy do udziału w zajęciach będą przyjmowane w biurze Akcji Katolickiej od 10 stycznia 2018 r. na specjalnym formularzu (zobacz niżej).

 

Z wyrazami należnego szacunku

Ks. Jan Bartoszek

Dyrektor UNSJPII

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA SŁUCHACZA

UNIWERSYTETU NAUCZANIA SPOŁECZNEGO JANA PAWŁA II

 

 

* Proszę wypełnić drukowanymi literami

 

Imię i Nazwisko…………………………………………………..........................

 

Parafia pw. ……………………………………………………………………….

 

Rok urodzenia…………………………………………………………………….

 

Adres zamieszkania……………………………………………………………….

 

Adres e-mail………………………………………………………………………

 

Telefony…………………………………………………………………………..

 

Wykształcenie……………………………………………………………………..

 

Zawód……………………………………………………………...........

 

Przynależność do stowarzyszenia…………………………………………………

 

Miejsce uczestniczenia w wykładach: Tarnów, Nowy Sącz, Bochnia, Mielec, Krużlowa

(zakreślić właściwe miejsce)

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

 

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym związanych
  z przekonaniami religijnymi i wyznaniem, udostępnionych w złożonym przeze mnie niniejszym zgłoszeniu słuchacza Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ((jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1182).

 • Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających mój wizerunek jako uczestnika zajęć w ramach UNSJPII.

 

………………………………………………………

(data i podpis składającego oświadczenie)

 

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj