W pamięci chrześcijanina katolika – PAMIĘCIÓWKI (streszczenia wiedzy)

W pamięci chrześcijanina katolika – PAMIĘCIÓWKI (streszczenia wiedzy)

Koniecznie przeczytaj wszystkie ich nazwy i dopiski wyjaśniające; m.in. na temat zakresu treści do zapamiętania w danej pamięciówce!:-)

Jeśli tu nie ma całego tekstu pamięciówki, to znajdź tekst w modlitewniku według wskazań zapisanych tu przy jej tytule, ale koniecznie czytaj tuż niżej!

Jeśli tu jest tekst zmieniony lub uzupełniony, to ucz się stąd oraz zmień i uzupełnij m.in. w modlitewniku!

Ucz się zatem tekstów według tego, co czytasz niżej, zwłaszcza pamięciówek z numerami:

9, 10, 13, 15, 17, 26, 26a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33w, 35, 39 i 40.

 

 1. Znak krzyża ze słowami o Trójcy Świętej (W imię... i..., i...)

 2. Modlitwa Pańska [Jezus Pan (Bóg) dał nam jej treść] (Ojcze nasz... ode Złego. Amen. Złego=Szatana. Więc nie tylko od zła!)

 3. Pozdrowienie anielskie [od anioła Gabriela są początkowe słowa, ale bez imienia Maryjo] (Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; pełna od początku swego życia, więc niepokalanie poczęta; poczęta z ojca i matki)

 4. Chwała Ojcu (UWAGA: jak była... teraz i zawsze)

 5. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament (czyli Eucharystia) [zob. pieśni w modlitewniku]

 6. Akt wiary (Wierzę...) [zob. p. 34]

 7. Akt nadziei (Ufam...) [zob. p. 34]

 8. Akt miłości (... miłuję) [zob. p. 34]

 9. Akt żalu [tekst zmieniony na jednoznaczny; rym nie jest ważny] (Ach, żałuję za me grzechy złości jedynie dla Twej miłości...)

  TU niejednoznaczny rzeczownik ZŁOŚCI miał wskazywać na grzechy: złe zamiary, złe chcenia, złe niewidzialne czyny i złe widzialne czyny, a nie miał wskazywać na uczucia przykre.
  Jednak nie tylko dzieciom kojarzy się TEN RZECZOWNIK najpierw z uczuciami przykrymi, czyli kojarzy się wbrew zamiarowi autora tekstu!
  Dlatego trzeba tu jasno o grzechach mówić, używając wyrazu grzechy, aby nie było pomyłki, która polega na zaliczaniu uczuć przykrych do grzechów i nakazywaniu żalu za te uczucia!
  Ta pomyłka w dzieciństwie może spowodować nerwicę, bo zakazuje uczuć przykrych, podczas gdy Bóg ich nie zakazuje. Zobacz ostrzeżenia w zakładce Chrzest.
  Utrata rymu tu nie szkodzi, ale utrata sensu szkodzi bardzo!
  Zobacz komentarz do pamięciówki 26.

  Ach, żałuję za me złości grzechy
  Jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}

  Teksty dodatkowe:

  Ach, żałuję za me
  złości grzechy
  Jedynie dla Twej miłości. pociechy.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}

  Ach, żałuję za me złości złe czyny
  Jedynie dla Twej miłości. przyczyny.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}

  Ach, za grzechy me żałuję,
  Ciebie kochać obiecuję.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu,
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
  {3 wersje ostatniej linijki}

 10. Akt żalu (Jezu mój ukrzyżowany)

  Jezu mój ukrzyżowany,

  Patrząc na Twe święte rany,

  Za grzechy szczerze żałuję,

  Bo cię serdecznie miłuję.

  Pragnę się poprawić, Panie,

  Okaż mi swe zmiłowanie.

 11. Aniele Boży

 12. Dwa przykazania miłości (Będziesz miłował Pana... bliźniego... siebie samego) [Pwt 6, 5; Kpł 19, 18] [Mt 22, 37. 39] [Mk 12, 30-31]

 13. Nowe przykazanie: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem [J 13, 34; porównaj J 15, 12 i J 15, 17].
  Albo krócej: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem.

 14. Dziesięć przykazań <Dekalog> Bożych [Wj 20, 2-17] [Pwt 5, 6-21]

 15. Pięć przykazań kościelnych [z 2014 r.]

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymyw się od udziału w zabawach.

  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

  [kliknij→] Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
  i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
  wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 16. Skład <Symbol> Apostolski (Wierzę w Boga Ojca... i... Syna Jego... Wierzę w Ducha Świętego, ...)

 17. Siedem sakramentów świętych Kościoła: 1. chrzest; 2. bierzmowanie; 3. Eucharystia (Ona jest Najświętszym Sakramentem); 4. pokuta; 5. namaszczenie chorych; 6. sakrament święceń {JAKICH? Święceń kapłańskich (to są święcenia NA KAPŁANÓW, czyli na biskupów i prezbiterów) i świeceń diakonatu (diakon nie jest kapłanem)}; 7. małżeństwo

 18. Części <warunki> sakramentu pokuty (rachunek sumienia, żal za... Są to akty penitenta = czyny pokutnika)

 19. Spowiedź powszechna (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu...) [zob. opis Mszy św. w modlitewniku]

 20. 20 tajemnic różańca w 4 jego częściach [4x5] (Opowiedz o życiu TWOJEGO Zbawiciela)
  {4 oceny, bo 4 części tej pamięciówki, tj. 4 części opowiadania, oznaczone kodami tak: I. radosna - kodem 20r; II. światła - 20ś; III. bolesna - 20b; IV. chwalebna - 20*}
  [zob. w modlitewniku jego część II. NABOŻEŃSTWA CHRZEŚCIJANINA]

 21. Osiem błogosławieństw {2 oceny, bo 2 części tej pamięciówki, oznaczone kodami 21' i 21", tzn. powiedzenie błogosławieństw od 1. do 4. oraz od 5. do 8.}
  [zob. początek modlitewnika PRZED JEGO CZĘŚCIĄ I]

 22. Najważniejsze dobre uczynki [nie tylko jako czyny pokutne]: modlitwa (w odniesieniu człowieka do Boga), post (w odniesieniu człowieka do siebie), jałmużna (w odniesieniu człowieka do bliźniego)

 23. Uczynki miłosierne względem <co do> duszy (... upominać...)

 24. Uczynki miłosierne względem <co do> ciała (... nakarmić...)

 25. 7 darów Ducha Świętego (1. mądrości, ..., 7. bojaźni Bożej, która jest tylko początkiem mądrości) [różnice miedzy tekstami: w Biblii jest 6 nazw, w przekładach jest 7; jeden nazywany po polsku na 2 sposoby: wiedzy albo umiejętności; kolejność inna...]

 26. 7 grzechów albo wad głównych [ZMIEŃ!!  Zamiast: 6. gniew   ma być: 6. GNIEWEM zwany ZAMIAR ZEMSTY, MŚCIWOŚĆ]
  oraz
  pamięciówka 26a  7 cnót (zalet) przeciwstawnych wadom (i grzechom) głównym (1. pokora, 2. szczodrobliwość, hojność, szczodrość, 3. czystość, 4. życzliwość, 5. umiarkowanie, 6. łagodność, cierpliwość, 7. pilność, gorliwość, pracowitość w dobrym)

  UWAGA: KONIECZNIE PRZECZYTAJ WYJAŚNIENIE NIŻEJ w tym punkcie, dlaczego trzeba ujednoznacznić nazwę szóstego grzechu i szóstej wady, mówiąc: 6. gniewem zwany zamiar zemsty, mściwość, a nie: 6. gniew.

  • TU gniew (według umowy kościelnej, np. w KKK w nauce o V przykazaniu Bożym) jest to grzech będący zamiarem zemsty, odwetu albo jest to wada, która jest skłonnością do tego grzechu.
   Niestety nazwę GNIEW nosi w zwykłym mówieniu jedno z przykrych uczuć, a przecież zakazane są nie uczucia przykre, ale uczynki grzeszne!
   Zatem trzeba ten grzech nazywać jednoznacznie zamiarem zemsty, a tę wadę trzeba nazywać jednoznacznie mściwością.
   Pomyłka zakazująca przykrych uczuć może powodować nerwicę! Zobacz komentarz do pamięciówki 9 o różnicy miedzy grzechem a przykrym uczuciem złości! Zobacz ostrzeżenia w zakładce Chrzest.

  • NIE jest zakazane przykre uczucie gniewu, bo przyjemne albo przykre uczucie samo w sobie nie jest moralnie ani dobre, ani złe!

  • Żadne uczucie nie jest uczynkiem (czynem), czyli zamiarem (chceniem) lub wykonaniem zamiaru. Uczucie nie jest uczynkiem nawet wtedy, gdy ono skłania do zrobienia uczynku lub towarzyszy uczynkowi, lub powstaje z powodu uczynku.
   Moralnej ocenie podlega jakichś
   uczynek (czyli jakiś zamiar-jakieś chcenie, jakieś wykonanie zamiaru, zachowanie się), a nie podlega ocenie moralnej jakieś uczucie samo w sobie.
   Moralne zakazy i nakazy nie obejmują uczuć samych w sobie!

  • Przykre uczucie gniewu jest użyteczne do moralnie dobrego sprzeciwiania się złu, aby chronić dobro, rozwijać dobro - na wzór Jezusa np. patrzącego z gniewem (czyli z uczuciem, które nazywamy gniewem).

 27. Stacje drogi krzyżowej (Pamiętaj przynajmniej 9, a może - wszystkie...) [zob. w modlitewniku jego część II. NABOŻEŃSTWA CHRZEŚCIJANINA]

 28. Główne prawdy wiary [uzupełnione!]

  Koniecznie mów o miłosierdziu Boga, bo On tego chce!

  Koniecznie mów o zmartwychwstaniu Chrystusa, bo bez niego głupia jest nasza wiara (jak napisał św. Paweł).

  1. Jest jeden Bóg.

  2. Bóg jest miłosierny i jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty [Najświętsza Trójca, Trójjedyny Bóg].

  4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

  6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

   

 29. Grzech śmiertelny (ciężki): gdy w złym czyniejednocześnie: [1] materia poważna (=ciężka), [2] pełna świadomość, czyli pełne poznanie, [3] całkowita zgoda, czyli całkowite chcenie. Zob. p. 30.

 30. Grzech powszedni (lekki): (zob. punkt 29) gdy grzech jest, ale nie jest śmiertelny, a to znaczy, że przynajmniej 1 z 3 współczynników-składników grzechu śmiertelnego jest niepełny, częściowy, niezupełny, ale zarazem jest.
  Niżej czytaj, jak innymi wyrazami to samo napisano według KKK w wyd. z r. 2002:

  Grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego (z jakimś poznaniem i z jakąś zgodą) albo gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania lub bez całkowitej zgody.

 31. Grzechy wołające o pomstę do nieba
  [Zob. w modlitewniku, ale dla zrozumienia dopisz tam coś według poniższych tekstów...]

  Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK nr 1867): Tradycja katechetyczna przypomina również, że istnieją grzechy, które wołają o pomstę do nieba. Wołają więc do nieba: krew Abla 101 , grzech Sodomitów 102 , narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie 103 , skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty 104 , niesprawiedliwość względem najemnika 105 .

  W tradycyjnej teologii moralnej Kościoła na podstawie tekstów biblijnych wyszczególniono cztery:
  1. umyślne zabójstwo
  2. grzech sodomski [grzech nieczystości płciowej przeciw wzajemnemu uzupełnianiu się obu płci]
  3. uciskanie [krzywdzenie] ubogich, wdów i sierot
  4. zatrzymywanie (przez pracodawcę) zapłaty za wykonaną pracę (pracownikom; sługom i robotnikom)

 32. Grzechy cudze, ale w znaczeniu: grzechy przez współdziałanie w grzechach cudzych
  (Pamiętaj określenia przynajmniej 4 sposobów współdziałania w grzechu cudzym, a unikaj wszystkich sposobów, aby do cudzego grzechu nie dołączać własnego grzechu współdziałania w cudzym grzechu)

  [Dla lepszego rozumienia przeczytaj tu wszystko. Potem wybierz 1 wersję, np. tę z modlitewnika!]

  Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1868):
  „Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy: – uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie; – nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując; – nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani; – chroniąc tych, którzy popełniają zło”.

  Mały Katechizm: namawiać kogoś do grzechu, nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu i usprawiedliwiać czyjś grzech. Modlitewnik: ...

 33. Grzechy <bluźnierstwa> przeciwko Duchowi Świętemu. Czytaj niżej! One według Jezusa nie będą odpuszczone. Dlaczego?!

  33w (jakby pamięciówka) = wyjaśnienie pamięciówki 33 = ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, DLACZEGO nie będą odpuszczone.
  Oto odpowiedź na to pytanie = jakby pamięciówka 33w:
  Duch Święty przynosi przebaczenie grzechów, ale ktoś odrzuca przez grzechy <bluźnierstwa> przeciwko Duchowi Świętemu to przebaczenie, więc one nie będą odpuszczone, bo człowiek nie chce przyjąć Miłosierdzia Boga!

  Niżej - pamięciówka 33, ale wolno ci wybrać jej wersję z modlitewnika.
  (Powiedz za teologami przynajmniej 3 z 6 wyliczanych sposobów takiego sprzeciwiania się człowieka dostępowi Ducha Świętego do jego serca. Uważaj, bo łatwo o błędne myślenie! Może dlatego w KKK nie napisano tych 6 sposobów...)

  l. o łasce Bożej rozpaczać;

  2. przeciwko miłosierdziu Bożemu grzeszyć zuchwałością;

  3. uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać;

  4. bliźniemu łaski Bożej zazdrościć;

  5. na zbawienne napomnienia być zatwardziałym;

  6. rozmyślnie trwać w niepokucie.

  Bywają trochę inne wyrażenia myśli teologów na ten temat... Na przykład - w modlitewniku.

 34. Cnoty Boskie <teologalne>: wiara, nadzieja i miłość (zob. punkty: 6, 7 i 8)

 35. Owoce Ducha Świętego (Nazwij przynajmniej 5):
  przekład Ga 5,22-23 z j. gr. [9 wyrazów]:
  miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie;

  przekład Ga 5,22-23 z przekładu z j. gr. na j. łac. (zwanego tak: Vulgata) [12 wyrazów]:
  miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość

 36. Cnoty główne <kardynalne>: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie [albo 2 ostatnie tak: umiarkowanie, męstwo]

 37. „Pod Twoją obronę” (ocena: 6) [zob. w modlitewniku jego część II. NABOŻEŃSTWA CHRZEŚCIJANINA]

 38. „Anioł Pański” (3 krótkie teksty łączone z p. 3) [zob. teksty MODLITW POŁUDNIOWYCH w modlitewniku]

 39. Rady ewangeliczne (dla rozwoju miłości):
  [Dla lepszego rozumienia dopisz w modlitewniku poniższe wyjaśnienia!]

  • dla Królestwa Bożego czystość w dziewictwie, bezżenności, celibacie,
  zamiast czystości w małżeństwie i rodzicielstwie;
  ubóstwo;
  posłuszeństwo (przełożonym)

 40. Rzeczy ostateczne człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo (zbawienie wieczne) albo piekło (potępienie wieczne).
  ZBAWIĆ = wybawić, uratować, wyzwolić od zła.
  [Dla lepszego rozumienia dopisz w modlitewniku powyższe wyjaśnienia!]

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj