W pamięci chrześcijanina katolika – PAMIĘCIÓWKI (streszczenia wiedzy)

W pamięci chrześcijanina katolika – PAMIĘCIÓWKI (streszczenia wiedzy)

Koniecznie przeczytaj wszystkie ich nazwy i dopiski wyjaśniające; m.in. na temat zakresu treści do zapamiętania w danej pamięciówce!:-)

Jeśli tu jest tylko nazwa-tytuł, to znajdź tekst w modlitewniku. Są internetowe portale chrześcijańskie katolickie!

Ucz się zatem tekstów stąd, zwłaszcza pamięciówek:

9, 10, 15, 17, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39 i 40.

 

 1. Znak krzyża ze słowami o Trójcy Świętej (W imię... i..., i...)

 2. Modlitwa Pańska [Jezus Pan (Bóg) dał nam jej treść] (Ojcze nasz... ode Złego. Amen. Złego=Szatana. Więc nie tylko od zła!)

 3. Pozdrowienie anielskie [od anioła Gabriela są początkowe słowa, ale bez imienia Maryjo] (Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; pełna od początku swego życia, więc niepokalanie poczęta; poczęta z ojca i matki)

 4. Chwała Ojcu (UWAGA: jak była... teraz i zawsze)

 5. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament (czyli Eucharystia)

 6. Akt wiary (Wierzę...) [zob. p. 34]

 7. Akt nadziei (Ufam...) [zob. p. 34]

 8. Akt miłości (... miłuję) [zob. p. 34]

 9. Akt żalu (Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości...) (TU złości są to złe zamiary, złe chcenia, złe niewidzialne czyny i złe widzialne czyny, a nie uczucia przykre; por. punkt 26)
  Lepiej jasno o grzechach mówić, aby nie mylić ich z uczuciami, np. mówić jak w p. 10 albo tak (niżej 4 sposoby):

  Ach, żałuję za me złości grzechy (złe czyny)
  Jedynie dla Twej miłości.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}


  Ach, żałuję za me
  złości grzechy
  Jedynie dla Twej miłości. pociechy.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}

  Ach, żałuję za me złości złe czyny
  Jedynie dla Twej miłości. przyczyny.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. {3 wersje ostatniej linijki}

  Ach, za grzechy me żałuję,
  Ciebie kochać obiecuję.
  Bądź miłościw mnie grzesznemu,
  Całym sercem skruszonemu. / Do poprawy dążącemu. / Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.
  {3 wersje ostatniej linijki}

 10. Akt żalu (Jezu mój ukrzyżowany)

  Jezu mój ukrzyżowany,

  Patrząc na Twe święte rany,

  Za grzechy szczerze żałuję,

  Bo cię serdecznie miłuję.

  Pragnę się poprawić, Panie,

  Okaż mi swe zmiłowanie.

 11. Aniele Boży

 12. Dwa przykazania miłości (Będziesz miłował Pana... bliźniego... siebie samego) [Pwt 6, 5; Kpł 19, 18] [Mt 22, 37. 39] [Mk 12, 30-31]

 13. Nowe przykazanie (... jak Ja was umiłowałem) [J 13, 34; porównaj J 15, 12 i J 15, 17]

 14. Dziesięć przykazań <Dekalog> Bożych [Wj 20, 2-17] [Pwt 5, 6-21]

 15. Pięć przykazań kościelnych [z 2014 r.]

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymyw się od udziału w zabawach.

  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

  Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
  w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
  i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
  wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 16. Skład <Symbol> Apostolski (Wierzę w Boga Ojca... i... Syna Jego... Wierzę w Ducha Świętego, ...)

 17. Siedem sakramentów Kościoła: 1. chrzest; 2. bierzmowanie; 3. Eucharystia (Ona jest Najświętszym Sakramentem); 4. pokuta; 5. namaszczenie chorych; 6. sakrament święceń kapłańskich (to są święcenia biskupów i prezbiterów) i świeceń diakonatu (diakon nie jest kapłanem); 7. małżeństwo

 18. Części <warunki> sakramentu pokuty (rachunek sumienia, żal za... Są to akty penitenta = czyny pokutnika)

 19. Spowiedź powszechna (Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu...)

 20. 20 tajemnic różańca w 4 jego częściach [4x5] (Opowiedz o życiu TWOJEGO Zbawiciela)
  {4 oceny, bo 4 części opowiadania: I. radosna=20r, II. światła=20ś, III. bolesna=20b, IV. chwalebna=20*}

 21. Osiem błogosławieństw {2 oceny, bo osobno za (21') i (21"), tzn. za od 1. do 4. i za od 5. do 8.}

 22. Najważniejsze dobre uczynki [nie tylko jako czyny pokutne]: modlitwa (w odniesieniu człowieka do Boga), post (w odniesieniu człowieka do siebie), jałmużna (w odniesieniu człowieka do bliźniego)

 23. Uczynki miłosierne względem <co do> duszy (... upominać...)

 24. Uczynki miłosierne względem <co do> ciała (... nakarmić...)

 25. 7 darów Ducha Świętego (1. mądrości, ..., 7. bojaźni Bożej, która jest tylko początkiem mądrości)

 26. 7 grzechów albo wad głównych oraz (26a) 7 cnót im przeciwstawnych [zob. Katechizm (dla) bierzmowanych!] (UWAGA: KONIECZNIE PRZECZYTAJ WYJAŚNIENIE NIŻEJ w tym punkcie!)

  • TU gniew jest to grzech bedący zamiarem zemsty, odwetu albo jest to należąca do wad skłonność do tego grzechu. Niestety tę samą nazwę GNIEW nosi jedno z przykrych uczuć!

  • NIE jest zakazane przykre uczucie gniewu, bo przyjemne albo przykre uczucie samo w sobie nie jest moralnie ani dobre, ani złe!

  • Żadne uczucie nie jest uczynkiem (czynem), czyli zamiarem (chceniem) lub wykonaniem zamiaru. Uczucie nie jest uczynkiem nawet wtedy, gdy ono skłania do zrobienia uczynku lub towarzyszy uczynkowi, lub powstaje z powodu uczynku.
   Moralnej ocenie podlega jakichś
   uczynek (czyli jakiś zamiar-jakieś chcenie, jakieś wykonanie zamiaru, zachowanie się), a nie podlega ocenie moralnej jakieś uczucie samo w sobie.
   Moralne zakazy i nakazy nie obejmują uczuć samych w sobie!

  • Przykre uczucie gniewu jest użyteczne do moralnie dobrego sprzeciwiania się złu, aby chronić dobro, rozwijać dobro - na wzór Jezusa np. patrzącego z gniewem (czyli z uczuciem, które nazywamy gniewem).

 27. Stacje drogi krzyżowej (Pamiętaj przynajmniej 9, a może - wszystkie...)

 28. Główne prawdy wiary [uzupełnione!]

   

  1. Jest jeden Bóg.

  2. Bóg jest miłosierny i jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.

  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty [Najświętsza Trójca, Trójjedyny Bóg].

  4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

  6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

   

 29. Grzech śmiertelny (ciężki): gdy w złym czyniejednocześnie: # materia poważna (=ciężka), # pełna świadomość=pełne poznanie, # całkowita zgoda=całkowite chcenie. Zob. p. 30.

 30. Grzech powszedni (lekki): (zob. punkt 29) gdy grzech nie jest śmiertelny, czyli przynajmniej 1 z 3 tamtych warunków jest spełniony tylko częściowo, niezupełnie, nie całkiem.
  Innymi słowami to samo według KKK w wyd. z r. 2002:

  Grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego (z jakimś poznaniem i z jakąś zgodą) albo gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania lub bez całkowitej zgody.

 31. Grzechy wołające o pomstę do nieba (m.in. zatrzymanie zapłaty przez pracodawcę pracownikom)

  KKK nr 1867: Tradycja katechetyczna przypomina również, że istnieją grzechy, które wołają o pomstę do nieba. Wołają więc do nieba: krew Abla 101 , grzech Sodomitów 102 , narzekanie uciemiężonego ludu w Egipcie 103 , skarga cudzoziemca, wdowy i sieroty 104 , niesprawiedliwość względem najemnika 105 .

  W tradycyjnej teologii moralnej Kościoła na podstawie tekstów biblijnych wyszczególniono cztery:
  1. umyślne zabójstwo
  2. grzech sodomski
  3. uciskanie ubogich, wdów i sierot
  4. zatrzymywanie zapłaty sługom i robotnikom

 32. Grzechy cudze, ale w znaczeniu: grzechy przez współdziałanie w grzechach cudzych
  (Pamiętaj określenia przynajmniej 4 sposobów współdziałania w grzechu cudzym, a unikaj wszystkich sposobów)

  Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1868):
  „Grzech jest czynem osobistym; co więcej, ponosimy odpowiedzialność za grzechy popełniane przez innych, gdy w nich współdziałamy: – uczestnicząc w nich bezpośrednio i dobrowolnie; – nakazując je, zalecając, pochwalając lub aprobując; – nie wyjawiając ich lub nie przeszkadzając im, mimo że jesteśmy do tego zobowiązani; – chroniąc tych, którzy popełniają zło”.

  Mały Katechizm: namawiać kogoś do grzechu, nakazywać grzech, zezwalać na grzech, pobudzać do grzechu, pochwalać grzech drugiego, milczeć, gdy ktoś grzeszy, nie karać za grzech, pomagać do grzechu i usprawiedliwiać czyjś grzech.

 33. Grzechy <bluźnierstwa> przeciwko Duchowi Świętemu. One nie będą odpuszczone. Dlaczego?!

  33w = wyjaśnienie pamięciówki 33 = ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, DLACZEGO nie będą odpuszczone.
  Oto odpowiedź na to pytanie = 33w:
  Duch Święty przynosi przebaczenie grzechów, ale ktoś odrzuca przez grzechy <bluźnierstwa> przeciwko Duchowi Świętemu to przebaczenie, więc one nie będą odpuszczone, bo człowiek nie chce przyjąć Miłosierdzia Boga!

  Niżej - pamięciówka 33.
  (Powiedz za teologami przynajmniej 3 z 6 wyliczanych sposobów takiego sprzeciwiania się człowieka dostępowi Ducha Świętego do jego serca. Uważaj, bo łatwo o błędne myślenie!)

  l. o łasce Bożej rozpaczać;

  2. przeciwko miłosierdziu Bożemu grzeszyć zuchwałością;

  3. uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać;

  4. bliźniemu łaski Bożej zazdrościć;

  5. na zbawienne napomnienia być zatwardziałym;

  6. rozmyślnie trwać w niepokucie.

  Bywają trochę inne wyrażenia myśli teologów na ten temat...

 34. Cnoty Boskie <teologalne>: wiara, nadzieja i miłość (zob. punkty: 6, 7 i 8)

 35. Owoce Ducha Świętego (Nazwij przynajmniej 5):
  przekład Ga 5,22-23 z j. gr. [9 wyrazów]:
  miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie;
  przekład Ga 5,22-23 z przekładu z j. gr. na j. łac. (zwanego tak: Vulgata) [12 wyrazów]:
  miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wspaniałomyślność, łaskawość, wierność, skromność, wstrzemięźliwość, czystość

 36. Cnoty główne <kardynalne>: roztropność, sprawiedliwość, męstwo i umiarkowanie [albo 2 ostatnie tak: umiarkowanie, męstwo]

 37. „Pod Twoją obronę” (ocena: 6)

 38. „Anioł Pański” (3 krótkie teksty łączone z p. 3)

 39. Rady ewangeliczne (dla rozwoju miłości):
  • dla Królestwa Bożego czystość w dziewictwie, bezżenności, celibacie,
  zamiast czystości w małżeństwie i rodzicielstwie;
  ubóstwo;
  posłuszeństwo (przełożonym)

 40. Rzeczy ostateczne człowieka: śmierć, sąd Boży, niebo (zbawienie wieczne) albo piekło (potępienie wieczne).
  ZBAWIĆ = wybawić, uratować, wyzwolić od zła

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony...

14 październik 2018

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj