Ogłoszenia

DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII W POLSCE [24.03.2020]

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa przez władze państwowe z dn. 24.03.2020 oraz Wskazaniami Prezydium KEP z dn. 21.03.2020 postanawiam:

1. Wszystkie Msze św. należy sprawować wyłącznie w kościołach parafialnych, kaplicach szpitalnych i domach zakonnych, z ewentualnym udziałem osób życia konsekrowanego, lecz bez udziału wiernych świeckich i przy zamkniętych drzwiach. Należy zrezygnować z odprawiania dodatkowych Mszy św. i zarówno w niedziele, jak i w dni powszednie powrócić do tradycyjnego porządku ich celebrowania. Dopuszcza się koncelebrę.

2. Tam, gdzie to możliwe, niech duszpasterze zatroszczą się o transmisje Mszy św. z kościoła parafialnego, co pomoże umocnić jedność wiernych z parafią. Inne nabożeństwa – takie jak gorzkie żale, droga krzyżowa, różaniec itp. – mogą być celebrowane i transmitowane jedynie pod warunkiem, że odbywają się bez udziału wiernych. Nie powinno się archiwizować i udostępniać tych transmisji (za wyjątkiem głoszonego słowa Bożego), gdyż mają one sens jedynie w przekazie „na żywo”.

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

4. W obecnej sytuacji w kościołach mogą przebywać wyłącznie kapłani i osoby życia konsekrowanego oraz ci, którzy indywidualnie korzystają z posługi sakramentalnej. Proszę, by kapłani i osoby życia konsekrowanego prywatnie adorowali Najświętszy Sakrament w kościołach, modląc się za parafian i o ustanie epidemii. Różaniec o godzinie 20.30 w kościołach powinni odmawiać wyłącznie duchowni, w grupie nie większej niż 5 osób. Osoby życia konsekrowanego proszę, by modlitwę tę odmawiały w swoich kaplicach domowych.

5. Ograniczam obrzędy pogrzebu wyłącznie do stacji przy grobie z udziałem najbliższej rodziny, w liczbie nie większej niż 5 osób. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. W obecnej sytuacji nie ma również możliwości gromadzenia się na tradycyjnej wspólnotowej modlitwie różańcowej w gronie sąsiadów i znajomych w kościołach, kaplicach, a tym bardziej w domach. Pozostaje modlitwa rodzinna. Mszę żałobną z udziałem wiernych należy odprawić, gdy ustanie stan epidemii, po ustaleniu terminu z rodziną zmarłego. W dniu pogrzebu można celebrować jedynie Mszę św. żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.

6. Należy powstrzymać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza mury kościoła, za wyjątkiem zanoszenia Komunii św. w formie wiatyku.

7. Posługę osobom chorym i w podeszłym wieku ograniczam do przypadków niebezpieczeństwa śmierci, z zachowaniem wytycznych zawartych we Wskazaniach duszpasterskich po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020 w punktach 8-13 [Czytaj pod dekretem - dopisek mój]. Przypominam, że przepisy państwowe wykluczają kontakt z osobami przechodzącymi kwarantannę, w związku z tym kapłani nie powinni się do nich udawać, za wyjątkiem niebezpieczeństwa śmierci. Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali.

8. Przypominam o unikaniu wszelkich nadużyć związanych z sakramentem pokuty, jak np. nieuprawnione korzystanie z rozgrzeszenia ogólnego, które na terenie Polski możliwe jest tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz wobec penitentów innej narodowości, z którymi nie można się porozumieć z powodu braku znajomości języka. Nie ma również możliwości spowiedzi przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.).

9. Przypominam, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla uzyskania stanu łaski uświęcającej wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej” (KPK kan. 916).

10. W obecnej sytuacji należy otoczyć szczególną troską osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz chore przebywające w swoich domach, zachowując wszelkie środki ostrożności. Pomoc ta powinna być udzielana jedynie przez osoby dorosłe.

11. Proszę duszpasterzy o szczególną dyspozycyjność dla wszystkich potrzebujących, wyrażoną nie tylko w ofiarnym odpowiadaniu na prośby o pomoc, lecz również w poszukiwaniu osób, które jej potrzebują zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Jest to wyraz naszej pasterskiej troski o powierzonych nam wiernych.

12. Szczegółowe zasady dotyczące celebracji Wielkiego Tygodnia i Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego wraz z oktawą zostaną podane w osobnym dokumencie.

13. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

14. Dekret wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 i obowiązuje do odwołania.

Powyższe zarządzenia proszę przyjąć w duchu troski o zdrowie zarówno wiernych świeckich, jak i duszpasterzy. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej rzeczywistości, szukając rozwiązań, które choć wydają się rygorystyczne, to jednak zapewnią nam bezpieczeństwo oraz pozwolą w przyszłości na swobodne sprawowanie posługi sakramentalnej.

W tym bardzo trudnym czasie dziękuję wszystkim duchownym, osobom życia konsekrowanego oraz wiernym świeckim za trwanie na modlitwie i przyjmowanie oraz wypełnianie dotychczasowych zarządzeń w duchu głębokiej wiary. Ogarniam moją modlitwą wszystkich diecezjan, a zwłaszcza osoby starsze, chore i samotne, oraz pracowników służby zdrowia i innych służ podejmujących ofiarną walkę z pandemią.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Wskazania duszpasterskie po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce dla diecezji tarnowskiej z dn. 16.03.2020, punkty 8-13

POSŁUGA OSOBOM CHORYM I W PODESZŁYM WIEKU W ICH DOMACH

8. W tej nadzwyczajnej sytuacji posługę wobec osób chorych i w podeszłym wieku mogą pełnić tylko osoby duchowne.

9. Przed udaniem się do domu osoby proszącej o posługę w domu należy dokładnie upewnić się, czy nie podlega kwarantannie. Jeśli tak, nie powinniśmy jej odwiedzać, gdyż jakikolwiek kontakt z osobą przechodzącą kwarantannę skutkuje bezwzględną koniecznością podjęcia kwarantanny samemu, a co za tym idzie wyłączenia z posługi duszpasterskiej pozostałym osobom. Jest to wymóg prawa państwowego (podstawa prawna – U. 2019 poz. 1239). W tym kontekście trzeba pamiętać, że osoby przechodzące kwarantannę nie są w bezpośrednim zagrożeniu życia, więc nasza posługa nie jest konieczna, choć duszpasterska gorliwość wzywa nas do służenia im. Jeśli ich stan się pogorszy, zostaną przewiezione do szpitala, gdzie posługę wobec nich podejmie jego kapelan. Zachęcajmy więc telefonicznie te osoby do głębokiego rachunku sumienia, [z miłości do Boga żalu za grzechy - dopisek mój], komunii duchowej i łączenia się z modlitwą Kościoła poprzez transmisję radiową, telewizyjną lub internetową.

10. Osobom nie przechodzącym kwarantanny, lecz pozostającym pod nadzorem epidemiologicznym możemy posługiwać zachowując normalne środki ostrożności. Więcej na temat kwarantanny i dozoru epidemiologicznego możemy przeczytać na stronie:

http://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy [kopia z 25.03.2020 r., g 11.15 - niżej]

11. Pełniąc posługę w domach pamiętajmy o dokładnej higienie rąk (zarówno przed, jak i po odwiedzinach) oraz unikaniu zbędnego kontaktu.

12. Jeśli osoba prosząca o posługę w domu nie jest chora ani w podeszłym wieku, jednak boi się wyjść na zewnątrz i przyjść do świątyni z obawy przed zakażeniem, to w miarę możliwości i w duchu pasterskiej miłości udajmy się do niej z posługą

13. W obecnej sytuacji szczególnie pamiętajmy o osobach w depresji i z zaburzeniami lękowymi. To dla nich bardzo trudny czas.

http://pacjent.gov.pl/kwarantanna-dozor-epidemiologiczny-co-to-znaczy [niżej - kopia z 25.03.2020 r., g 11.15]

Kwarantanna, dozór epidemiologiczny – co to znaczy

W sprawie koronawirusa specjaliści mówią do nas językiem fachowym, którego zaletą jest precyzja. Wyjaśniamy, co oznaczają konkretne terminy

W każdym zawodzie używa się języka fachowego. To upraszcza komunikowanie się. Kiedy jednak słyszysz komunikaty dotyczące zdrowia lub innych ważnych spraw, które wpłyną na Twoje decyzje, powinieneś być pewnym, jakie jest znaczenie konkretnych sformułowań. 

Stan epidemii — co to znaczy

Stan epidemii mamy wówczas, gdy na danym obszarze liczba zachorowań wyraźnie przekracza stan z poprzedniego okresu lub kiedy pojawiają się zakażenia lub choroby dotychczas niewystępujące. Ogłoszenie stanu epidemii jest podstawą prawną rozmaitych podejmowanych przez państwo działań, których celem jest ochrona obywateli i położenie kresu epidemii. Przykład: w demokratycznym państwie prawa jest wolność gospodarcza, rząd nie może zdecydować o zamknięciu klubów, kawiarni czy sklepów z odzieżą. Ale ogłoszenie stanu epidemii daje takie możliwości. To ważne, bo nie wszyscy są zawsze tak rozsądni, by słuchać zaleceń i ograniczyć swoje życie towarzyskie. Stan epidemii m.in. pozwala rządowi ograniczyć z Polski wywóz towarów niezbędnych naszym służbom medycznym, ułatwia procedury zakupowe i współpracę z podmiotami komercyjnymi. Stan epidemii jest więc okresem przejściowym, w którym stosuje się rozmaite nadzwyczajne środki z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.

Stan epidemii zostanie zakończony wówczas, gdy przestanie istnieć przyczyna, dla której go wprowadzono.

Stan epidemii umożliwia wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które mają zmniejszyć liczbę kontaktów międzyludzkich, a więc zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa.  Zgodnie z nimi do 11 kwietnia włącznie można przemieszczać się wyłącznie w celach:

  • dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
  • wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
  • załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Możesz się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Wyjścia rekreacyjne do parku, lasu, na spotkania są zakazane.

Wprowadzono też ograniczenie dotyczące podróży komunikacją publiczną. W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to może się w nim znajdować maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Można jednak spotykać z najbliższymi.

Liczba osób uczestniczących w mszy lub innym obrzędzie religijnym jest ograniczona do 5.

Co to znaczy w komunikacie Ministerstwa Zdrowia, że ktoś …

… jest hospitalizowany?

Przebywa w szpitalu. Niekoniecznie znaczy to, że ma koronawirusa. Niektóre osoby mają objawy chorobowe, ale jest to np. grypa. Dopiero po wykonaniu testu wiadomo, czy mamy do czynienia z zakażeniem koronawirusem. 

Liczba osób hospitalizowanych to nie to samo, co liczba osób chorych ani liczba osób będących zakażonymi koronawirusem. 

W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem pacjent jest umieszczany w izolatce, by nie zarażał innych chorych.

… jest objęty kwarantanną

Dotyczy to osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich wracających z zagranicy.

Przebywa w swoim mieszkaniu przez dwa tygodnie — liczone od dnia ostatniego kontaktu z zakażonym lub od dnia powrotu z regionu ryzyka. Nie wolno mu wychodzić, nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. To kwestia odpowiedzialności obywatelskiej, bo może być nosicielem koronawirusa i zakażać, choć sam nie ma objawów

Nikomu nie wolno do niego przychodzić.

Jeśli poczuje się gorzej, a zwłaszcza jeśli pojawią się następujące objawy: gorączka, kaszel, problemy z oddychaniem, powinien bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego szpitala.

Jeśli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości odbywania kwarantanny w domu, będziesz ją odbywać we wskazanym Ci przez służby ośrodku (informację uzyskasz podczas przekraczania granicy).

… jest objęty nadzorem epidemiologicznym

Jeśli ktoś np. pracował w budynku, w którym przebywał nosiciel koronawirusa, był w tej samej przestrzeni. Czyli w takiej sytuacji, gdy nie było bezpośredniego kontaktu z nosicielem lub chorym, ale na wszelki wypadek sprawdza się stan zdrowia tej osoby. 

Nadzór epidemiologiczny trwa 14 dni. Odbywa się w porozumieniu z pracownikami inspekcji sanitarnej po wywiadzie epidemiologicznym. Należy przejść na pracę zdalną w domu, zawiesić życie towarzyskie, ograniczyć do minimum wyjścia. Dwa razy dziennie mierzyć sobie temperaturę, kontrolować swój stan zdrowia. 

… ma negatywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Osoba nie ma koronawirusa.

… ma pozytywne wyniki testu na obecność koronawirusa

Wykonany test potwierdził, że ktoś ma koronawirusa.

… przechodzi kontrolę sanitarną

Kontrola sanitarna przeprowadzona jest na granicach kraju, czyli także w portach lotniczych i morskich. Podróżni pytani są, skąd przyjeżdżają, gdzie byli, jak się z nimi skontaktować na terenie Polski. Wypełniają formularz z tymi danymi. 

Może być im mierzona temperatura. Temperatura powyżej 36,6 nie oznacza, że ktoś jest chory na COVID-19 lub jest nosicielem koronawirusa SARS-CoV-2. Oznacza jednak, że warto to sprawdzić. Niestety temperatura w normie nie potwierdza, że ktoś jest zdrowy. W części przypadków zakażenie koronawirusem może przebiegać bezobjawowo.

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj