Dofinansowanie UE - Rewitalizacja zabytkowego kościółka

Dofinansowanie UE - Rewitalizacja zabytkowego kościółka w Zawadzie

 

ext_mod

 

Gmina Tarnów uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pn. Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej nr MRPO.07.02.00-12-350/10. Wartość całkowita projektu 1 031 199,29 zł. Wysokość kosztów kwalifikowanych to 1 018 698,29 zł. W projekcie dofinansowaniu podlegać będą koszty robót budowlano-montażowych, promocji dofinansowania UE, na zasadzie refundacji poniesionych nakładów. Umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim została podpisana w dniu 08-06-2011 r. nr MRPO.03.02.01-12-350/10-00-XVI/48/FE/II.

Read More


Projekt obejmuje rewitalizację zabytkowego kościoła w Zawadzie wraz z jego otoczeniem
z przeznaczeniem na pełnienie funkcji turystycznych, kulturowych i religijnych.

W ramach rzeczowego zakresu projektu mieści się:
- budowa parkingu o powierzchni 882 m2 (38 miejsc parkingowych)
  z drogą dojazdową o powierzchni 475 m2,
- wymiana nawierzchni chodników, 
- naprawa kamienno-drewnianego ogrodzenia,
- wykonanie oświetlenia,
- wykonanie elementów małej architektury turystycznej,
- konserwacja zabytkowych elementów małej architektury
  (2 nagrobki na cmentarzu przykościelnym),
- likwidacja barier architektonicznych na dojściach do obiektu,
- prace budowlano–konserwatorskie w zakresie: konserwacja dachu nad sobotami kościoła:
  wymiana pokrycia wraz z konserwacją więźby i częściową wymianą jej elementów
  na powierzchni 112,45 m2,
- wykonanie systemu detekcji, sygnalizacji i gaszenia pożaru dla drewnianego kościoła
  w oparciu o urządzenie gaśnicze mgłowe.

Celem bezpośrednim jest poprawa dostępności zabytkowego kościoła w Zawadzie do celów turystyki kulturowej. Cele szczegółowe to podniesienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego zabytku architektury drewnianej, zabezpieczenie zabytkowej substancji w wyniku ograniczonych prac konserwatorskich, poprawa standardów użytkowych obiektu, podniesienie walorów estetycznych otoczenia zabytku, poprawa dostępności kulturowej, w tym dla seniorów, grup zorganizowanych, niepełnosprawnych, stworzenie właściwych warunków do parkowania w otoczeniu obiektu kulturowego, stworzenie warunków dla rozwoju wdrażanych i nowych produktów turystyki kulturowej, dostosowanie obiektu do potrzeb turystyki, utworzenie nowych miejsc pracy w sektorze turystyki. Produkty projektu po jego zrealizowaniu będą ogólnie dostępne nieodpłatnie dla zwiedzających.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj