Pogrzeb chrześcijański

Pogrzeb, cmentarz, ALE tylko przed dniem ostatecznym!

Popraw tekst NIESZPORÓW w książce OBRZĘDY POGRZEBU...

Tekst teraz obowiązujący jest na dole tej strony.

 Cmentarz  
 
nie  jest miejscem wiecznego spoczynku,

ale czasowego (doczesnego).  
  Oczekujemy przecież wskrzeszenia umarłych, wierzymy w ciała zmartwychwstanie.  
  Składamy w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie, a kosmos będzie przemieniony,  
 aby bez przeszkód służył zbawionym.  
  Dlatego ta ziemia jest miejscem czasowego spoczynku zmarłych.  

  Ponadto radosna wieczność nie jest nieskończenie długim czasem!!!  

  Wieczność jest życiem poza czasem, które powinniśmy wyobrażać sobie

raczej jako wielką chwilę pełną radości, trwającą poza wszelkim czasem. 

Z Listu pasterskiego Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu:

[...] konsekwencją kremacji może być zanikanie tradycyjnych cmentarzy jako miejsca czasowego spoczynku zmarłych. Cmentarze z grobami zmarłych i stojące na nich krzyże przypominają żyjącym o przemijaniu ziemskiego życia, o wierze w życie wieczne i zmartwychwstanie z Chrystusem. Są także miejscem publicznej i prywatnej modlitwy Kościoła za zmarłych. Groby na cmentarzu są nie tylko pamięcią o zmarłych, ale wyrażają związek z poprzednimi pokoleniami tak w wymiarze rodzinnym, jak i narodowym. W taki sposób należy patrzeć na groby nie tylko swoich bliskich, ale także tych, którzy walczyli i oddali życie za Ojczyznę lub w inny sposób przyczynili się do rozwoju jej kultury duchowej i materialnej.

Proszę: włącz głośniki i (używając lewego przycisku 'myszy') patrz na wnętrze Kaplicy Sykstyńskiej (←kliknij) zanim będzie ciała zmartwychwstanieCmentarz nie jest miejscem wiecznego spoczynku.

31 października 1512 r. papież Juliusz II zainaugurował sklepienie Kaplicy Sykstyńskiej, ukończone przez Michała Anioła po czterech latach prac. 500. rocznica tego wydarzenia przypadła w roku 2012.

Pamiętaj, że bycie Polakiem, Polką kosztowało wiele... Niedawno ziemie polskie miały być całkowicie zgermanizowane przez zasiedlenie Niemcami... Niemieckie ludobójstwo na polskiej ziemi: http://www.auschwitz.org/. I rosyjskie w Rosji: http://ipn.gov.pl/pl/sledztwa/zbrodnia-katynska...

Błogosławieństwa, które w czasie pogrzebu poprzedzają Ofiarę eucharystyczną i po niej następują, są sakramentaliami.

 

 

Wypis z (ulepszanego) REGULAMINU CMENTARZA

(obowiązującego od 7 października 2013 r.)

 1. Cmentarze są miejscami czasowego (nie wiecznego!) spoczynku ciał zmarłych ludzi, bo cmentarze przeminą dzięki ciała zmartwychwstaniu! Oczekujemy wskrzeszenia umarłych!

 2. Dlatego z radosną powagą tu przebywamy, zachowując osobistą kulturę.

 3. Każdy grób musi mieć oficjalnego opiekuna zapisanego w kancelarii parafialnej.

 4. Za stan grobu odpowiada jego oficjalny opiekun (zapisany w kancelarii parafialnej).

 5. Śmieci należy wrzucać według informacji przy śmietniku.

 6. Przynajmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac remontowych lub budowlanych oficjalny opiekun grobu lub upoważniony przez niego przedstawiciel firmy musi skontaktować się z Urzędem Parafialnym w celu ustalenia terminu przejęcia placu budowy.

 7. Opłatę roczną za dany rok należy wnieść do 31 marca tegoż roku.

 8. Cały REGULAMIN otrzymują opiekunowie grobówEwentualne zmiany regulaminu dostępne będą poniżej. Obowiązkiem oficjalnego opiekuna jest zapoznawać się z nimi.

Bankowe KONTO dla opłat rocznych na utrzymanie CMENTARZA:  

(UWAGA: Od 25.02.2014 r. jest inne, niż było wcześniej!)

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Marcina Biskupa

nr 70 2030 0045 1110 0000 0337 8810   (od 1.04.2019 r. inna nazwa: BNP Paribas; zamiast BGŻ BNP PARIBAS)

UWAGA!!!
Na przelewie należy podać numer grobu i dane opiekuna grobu!

Wysokość opłat rocznych - bez zmian (od opłat za rok 2014 do opłat za rok 2019 włącznie).

 

 

Ulepszenie REGULAMINU (25.11.2015 r.)


10. A)

Zamiar prac budowlanych lub remontowych oficjalny opiekun grobu lub upoważniony przez niego przedstawiciel firmy budowlanej musi zgłosić w Urzędzie Parafialnym przynajmniej 7 dni przed planowanym ich początkiem, aby ustalić termin przejęcia placu budowy i podpisać umowę z Radą Cmentarza.

 

POSZERZENIE REGULAMINU


10. B)

Aby doprowadzić do ekshumacji, trzeba:

 • Być oficjalnym opiekunem grobu.

 • Zgłosić się do przedstawiciela Rady Cmentarza p. Kazimierza Turaja, któremu należy dać pismo (2 egzemplarze o tej samej treści) adresowane do Rady Cmentarza, z prośbą o zgodę na zamierzoną ekshumację (z podaniem numerów grobów!) i zawiadamiające o zostawieniu miejsca po niej do zagospodarowania przez Radę albo o jego zachowaniu zgodnie z Regulaminem Cmentarza.

 • Otrzymać od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie (ul. Mościckiego 10; tel. /14/ 621 70 97, 621 70 98) decyzję zezwalającą na wykonanie ekshumacji zwłok.

 • Zachować warunki wymienione w uzasadnieniu decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, m.in. powiadomić go o konkretnym terminie zamierzonej ekshumacji, uzgodnionym z Radą Cmentarza i grabarzem.

 • Pamiętać o posłudze grabarza (obowiązują go warunki zapisane w decyzji Inspektora).

GRABARZ: p. Kazimierz Srebro, tel. 668 601 036.

 

Aby doprowadzić do pochówku po ekshumacji z innego cmentarza, trzeba:

 • Być oficjalnym opiekunem grobu.

 • W piśmie (2 egzemplarze o tej samej treści) adresowanym do Rady Cmentarza w Zawadzie (przedstawiciel: p. Kazimierz Turaj) poprosić o zgodę na pochówek i o zaświadczenie o byciu oficjalnym opiekunem grobu.

 • Otrzymać od właściwego Inspektora Sanitarnego decyzję zezwalającą na wykonanie ekshumacji zwłok.

 • Zachować warunki wymienione w uzasadnieniu decyzji Inspektora Sanitarnego.

 • Pamiętać o posłudze grabarza (obowiązują go warunki zapisane w decyzji Inspektora).

GRABARZ: zob. wyżej.

 


 

UWAGA!!!

Przed pogrzebem

 • podajemy w kancelarii parafialnej numer grobu do zapisania w księdze zmarłych;
 • jeśli pogrzeb wymaga nowego grobu, to zanim będzie mu nadany numer, trzeba zapisać, kto stanie się oficjalnym opiekunem tego grobu, przestrzegającym Regulaminu Cmentarza; 
 • wierzący w ciała zmartwychwstanie dba o to, żeby na klepsydrze napisano NIE o miejscu wiecznego spoczynku, ale o cmentarzu albo o miejscu czasowego spoczynku (jak napisali biskupi cytowani wyżej; wieczne odpoczywanie jest dla żyjących po śmierci w duszach, nie dla zwłok);
 • wybieramy kolor szat liturgicznych (oby każdy jako przygotowanie do śmierci powiedział bliźnim, jaki kolor ma być użyty na jego pogrzebie; przecież ufnie mówimy Matce Jezusa: Módl się za nami w godzinę śmierci naszej), stosując poniższe zasady napisane dla Polski przed pontyfikatem św. Jana Pawła II:
  Obrzędy pogrzebowe dorosłych odprawia się zasadniczo w kolorze fioletowym lub czarnym. Jeżeli zmarły wyraził przed śmiercią pragnienie, aby użyto szat białych, można je spełnić [Iluż umarło, nie poznawszy tej zasady, więc i nie wyraziwszy żadnego pragnienia co do koloru szat na swoim pogrzebie].
  Pogrzeb dzieci odprawia się w szatach koloru białego.


MUZYKA W LITURGII POGRZEBU (kliknij)

Przechowanie zwłok w kaplicy cmentarnej jest możliwe tylko według przepisów chroniących zdrowie i życie żyjących w czasie i przestrzeni. Zna je Pan Grabarz.


GRABARZ:
 p. Kazimierz Srebro, tel. 668 601 036.

 


 

Dla przyszłych oficjalnych opiekunów grobów

 

 • Po spisaniu ogromnej większości opiekunów grobów są jeszcze groby bez opieki, a także - z opiekunem prawie nieznanym albo przypuszczalnym, ale niezgłoszonym w kancelarii (osobiście lub telefonicznie). Większość takich opiekunów mieszka poza Zawadą.

 • Opiekun grobu, który do 5 grudnia 2013 r. nie zdołał się zapisać w kancelarii, niech to uczyni, zaczynając od e-maila albo telefonicznej rozmowy, zwłaszcza gdy mieszka poza Zawadą (14 679-55-05). Otrzyma numer grobu i Regulamin Cmentarza.
 • O cmentarz jako całość mają dbać wszyscy opiekunowie grobów, gdziekolwiek mieszkają (dawniej wszyscy mieszkali w parafii, nie było mnóstwa śmieci szklanych i plastikowych, ogrodzenie było nowe itd.), abyśmy wspólnie mieli fundusz m.in. na prace porządkowe na cmentarzu, zakup środków dezynfekujących, paliwa do kosiarki, wywóz śmieci, pielęgnację drzew i zieleni, opłaty za zużycie wody i energii elektrycznej na cmentarzu, remont ogrodzenia, chodników i kaplicy cmentarnej oraz inne prace, zwłaszcza remontowe i budowlane.

 • Parafia zagospodaruje groby pozostające bez opiekuna zapisanego w kancelarii (nazywanego oficjalnym opiekunem).
 • Parafia będzie zmuszona zagospodarować groby, których opiekunowie nie starają się o tworzenie FUNDUSZU CMENTARZA.

 


 

Popraw tekst NIESZPORÓW w książce OBRZĘDY POGRZEBU,

CZYTAJĄC NIŻEJ TEKST OBOWIĄZUJĄCY TERAZ,

W KTÓRYM POGRUBIONA CZCIONKA I ŻÓŁTE TŁO WSKAZUJĄ MIEJSCA POPRAWIONE...

 

Boże, wejrzyj...
Chwała Ojcu...
 
O potężny Królu, Chryste,
Ty dla chwały swego Ojca
I naszego odkupienia
Zwyciężyłeś przemoc śmierci.

Ty, przyjmując ludzką słabość,
Cios zadałeś szatanowi,
Własną śmiercią pokonałeś
Śmierć przez niego zgotowaną.

Pełen blasku wstałeś z grobu
I przez moc misterium Paschy
Twoje życie w nas odnawiasz,
Gdy nas grzechy uśmiercają.

Udziel nam ożywczej łaski,
Byś przychodząc po raz drugi,
Zastał nas przygotowanych
I z płonącą lampą w ręce.

Wprowadź nas, łaskawy Sędzio,
W światło i wieczysty pokój,
Bo przez wiarę oraz miłość
Już do Boga należymy.

Wezwij też do siebie wszystkich,
Którzy świat ten opuszczając,
Pragną wejść do Ojca domu,
Aby Ciebie chwalić wiecznie. Amen.
 
 
1 ant. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, * Pan ochroni twoją duszę.

Psalm 121 (120)
 
Wznoszę swe oczy ku górom: *
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?

Pomoc moja od Pana, *
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga,*
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.

Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie *
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, †
jest cieniem nad tobą, *
stoi po twojej prawicy.

We dnie nie porazi cię słońce *
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, *
ochroni twoją duszę.

Pan będzie czuwał
nad twoim wyjściem i powrotem, *
teraz i po wszystkie czasy

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Pan cię uchroni od zła wszelkiego, / Pan ochroni twoją duszę.
 
2 ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?
 
Psalm 130 (129)
 
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, *
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi?
 
3 ant. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, * tak i Syn ożywia wszystkich, /których zechce.

Pieśń (Flp 2, 6-11)

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem.

Lecz ogołocił samego siebie
przyjąwszy postać sługi *
i stał się podobnym do ludzi.

A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,

Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
i to śmierci krzyżowej.

Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,

Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.

I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jak Ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, / tak i Syn ożywia wszystkich, /których zechce.
 


Po czytaniu i responsorium:
 
Ant. Wszyscy, których daje Mi Ojciec, * do Mnie przyjdą, / a tego, kto do Mnie przychodzi, / nie oddalę od siebie.

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.

Jego
miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.

Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Wszyscy, których daje Mi Ojciec, / do Mnie przyjdą, / a tego, kto do Mnie przychodzi, / nie oddalę od siebie.
 

Po 6 prośbie, a przed Wszechmogący Boże, wysłuchaj:
 
Ojcze nasz.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj