Eucharystia

Eucharystia

KKK 1328 Wielość nazw, jakimi jest określany ten sakrament, wyraża jego niewyczerpane bogactwo. Każda z nich ukazuje pewien jego aspekt.

Oto one:
Eucharystia
 (eucharistia po grecku = dziękczynienie), Wieczerza Pańska, Łamanie Chleba, Zgromadzenie eucharystyczne, Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana, Najświętsza Ofiara, ofiara Mszy świętej, Święta i Boska liturgia, Najświętszy Sakrament, Komunia, ŚWIĘTE {liczba mnoga wyrazu: niejako rzeczy święte; pierwotnie "komunia ŚWIĘTYCH" (świętych obcowanie) - to komunia Eucharystii}, Wiatyk, Msza św.

 

Czas celebrowania MSZY ŚWIĘTYCH w naszej Parafii (←link)

 

 • W Eucharystii OFIARA Chrystusa staje się także ofiarą wiernych Jego uczniów i uczennic, czyli członków Jego Ciała.
 • Eucharystyczna obecność Chrystusa trwa dopóty, dopóki trwają postacie eucharystyczne (charakter widzialny chleba i wina), które pozostały po przeistoczeniu całej istoty chleba w istotę Ciała Chrystusa i całej istoty wina w istotę Jego Krwi.
 • W Komunii Świętej eucharystycznej cały Chrystus: Bóg i człowiek daje nam siebie w swoim Ciele i w swojej Krwi.

 

JEZUS CHRYSTUS

jest Bogiem, bo jest Drugą Osobą Trójcy Świętej, czyli Słowem Ojca, Jego Synem.
Jest człowiekiem (nie jest osobą ludzką, bo jest Osobą Boską), ponieważ pozostając Bogiem,
stał się człowiekiem
od chwili swego poczęcia, gdy przyjął ciało ożywiane ludzką duszą rozumną,
którą wraz z tym ludzkim ciałem przyjął do jedności swojej Osoby.

Jest jedną Osobą, która ma dwie natury: Boską i ludzką.
Jako Boska Osoba Syna Bożego (jedna ze stwarzającej świat Trójcy Osób Boskich) nie tracąc natury Boskiej,
przyjął naturę ludzką, złożoną z duszy rozumnej i z ciała.


 

 • Dekret z 8 sierpnia 1910 roku o PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ (←linki→) albo TU. Po angielsku TU. ŚWIĘTY PIUS X – PAPIEŻ EUCHARYSTII (1903–1914).
  Fragmenty tego papieskiego dekretu „Quam singulari (Christus amore)” [Jak szczególną (Chrystus miłością)]:

  [...] zależnie od miejscowych zwyczajów lub od zapatrywań ludzkich, uważano za wiek odpowiedni do pierwszej Komunii świętej bądź lata od dziesięciu do dwunastu, bądź też lat czternaście albo i więcej. Przed tym okresem nie dopuszczano dzieci i młodzieży do Stołu Pańskiego.

  [...] by dzieci, zbliżywszy się do Jezusa Chrystusa, już w swym wieku najwcześniejszym żyły Jego życiem i znajdowały w Nim obronę przed niebezpieczeństwami zepsucia, [...] co do pierwszej Komunii świętej dzieci:

  1. Wiekiem rozeznania tak co do spowiedzi jak i co do Komunii jest wiek, w którym dziecko zaczyna rozumować, czyli mniej więcej rok siódmy, niekiedy nieco później, niekiedy nawet wcześniej. Od tego czasu zaczyna obowiązywać dziecko przykazanie dotyczące spowiedzi i Komunii świętej.

  2. Do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii świętej nie jest konieczna pełna i doskonała znajomość nauki chrześcijańskiej. Dziecko powinno wyuczyć się całego katechizmu stopniowo, odpowiednio do swej pojętności. • Używanie chleba pozbawionego glutenu i używanie moszczu (24 lipca 2003) (link)

Serdeczna zachęta:
Co roku w kolejną rocznicę I Komunii św. eucharystycznej uczestniczyć w pełni we Mszy św.

Z przykazań kościelnych:

1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej
    i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
   a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 Muzyka w LITURGII (sakramenty, sakramentalia, pogrzeb chrześcijański) i poza NIĄ

 

Muzyka w miejscu i czasie liturgii (śpiew lub muzyka instrumentalna) jest jej integralną cześcią. Wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego (np. we Mszy św., w sakramencie małżeństwa) mają mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski albo przynajmniej władzy diecezjalnej. Repertuar utworów musi odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze świeckim. Można przed liturgią lub po niej wykonywać solową muzykę wokalną lub instrumentalną, byleby odpowiadała ona duchowi muzyki kościelnej.

Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp. 

 

PRZYPOMNIENIE otrzymane z Kurii Diecezjalnej (sierpień 2014 r.):
Przypomina się, za konstytucją soborową o liturgii, że liturgia nie jest naszą własnością. Jesteśmy jej tylko szafarzami. Pieśni, które można wykonywać w czasie liturgii, są ściśle określone i zawarte w Śpiewniku Siedleckiego i Śpiewniku Liturgicznym. Zabrania się podczas liturgii wykonywania piosenek religijnych lub utworów świeckich – także w czasie ślubów – o czym wyraźnie mówi Instrukcje Episkopatu Polski z 1979 roku. Owa instrukcja zabrania także używania podczas liturgii instrumentów, które służą do wykonywania muzyki świeckiej, takich jak: gitara elektryczna, instrumenty perkusyjne, mandolina czy fortepian.

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watyka
ńskim II (8 II 1979 r.)
Instrukcję Kongregacji Kultu Bożego 
O KONCERTACH W KOŚCIOŁACH (5 XI 1987 r.)
...

 Przepisy wykonawcze do „Instrukcji Kongregacji ds. Sakramentów i Kultu Bożego INAESTIMABILE DONUM; z 3 IV 1980 r.” (11 XII 1980 r.)
 (link)

Wśród nich:

Wiele uchybień ma źródło w nieznajomości przepisów...

Nie wolno stosować w Mszach dla ogółu wiernych przepisów i pozwoleń odnoszących się do Mszy dla grup specjalnych lub Mszy dla dzieci.

W wątpliwościach co do niektórych przepisów liturgicznych należy zwracać się o wyjaśnienie do diecezjalnych Komisji Liturgicznych albo do Komisji Episkopatu do Spraw Liturgii. Nie można natomiast w takich wypadkach kierować się opiniami autorów, choćby były ogłaszane drukiem w czasopismach posiadających Imprimatur. Należy bowiem pamiętać, że kierowanie sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy kościelnej, to jest do Stolicy Apostolskiej oraz zgodnie z prawem, do biskupów i Konferencji Episkopatu (KL nr 22).

Redaktorzy pism katolickich i diecezjalna władza udzielająca Imprimatur tym pismom mają obowiązek czuwać, by umieszczone w nich artykuły z dziedziny liturgii były zgodne z przepisami Kościoła. Autorzy zaś artykułów z tej dziedziny o charakterze naukowym czy popularnym, mają obowiązek tak formułować własne opinie, wyjaśnienia itp., by czytelnik mógł łatwo zrozumieć, że nie chodzi o przepisy liturgiczne, lecz o opinię autora.

Wykładowcy liturgiki na Wydziałach teologicznych oraz w Seminariach Duchownych diecezjalnych i zakonnych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie kandydatów do kapłaństwa, obowiązani są wyjaśniać przepisy liturgiczne zgodnie z wytycznymi Stolicy Apostolskiej, miejscowego ordynariusza oraz Konferencji Episkopatu, podkreślając obowiązek wiernego ich zachowywaniaInstrukcja Kongregacji Kultu Bożego o
 Mszach dla grup specjalnych (1969 r.) 
(link)


Wskazania Episkopatu Polski dotyczące liturgii Mszy świętych
sprawowanych w małych grupach i wspólnotach (2014 r.)
 (link)

 DYREKTORIUM O MSZACH ŚW. Z UDZIAŁEM DZIECI (1973 r.)
 (link)

Zachęta do przeczytania go: słowa POLSKICH BISKUPÓW o tym Dytektorium, a po nich wybrane fragmenty Dyrektorium...↓

Dyrektorium nacechowane jest wielką troską o świadome, czynne i owocne uczestnictwo dzieci we Mszy świętej. Uważne wczytanie się weń pozwala dostrzec, że jego zasadniczym celem nie jest tworzenie jakiejś odrębnej liturgii, lecz tylko wprowadzenie pewnych modyfikacji, koniecznych dla owocnego uczestnictwa dzieci, przy zachowaniu zasadniczej identyczności obrzędów Mszy świętej dla dorosłych i dla dzieci. Dokument przestrzega ponadto przed czysto dydaktycznym traktowaniem liturgii, przed tym, by udział dzieci we Mszy świętej nie zmienił się przez nadmiar komentarza w formę katechezy.
Dyrektorium, mając na uwadze zróżnicowanie warunków, zwyczajów i potrzeb w poszczególnych krajach poleca, aby krajowe Konferencje Biskupów, zachowując podstawowe jego wskazania, dokonały pewnych adaptacji, koniecznych na ich terenie.

Wybrane fragmenty Dyrektorium:

Także w codziennym swoim życiu [dzieci] nie zawsze rozumieją wszystko, co przeżywają razem z dorosłymi i nie jest to dla nich czymś przykrym. Dlatego nie można wymagać, aby w liturgii wszystkie szczegóły musiały być dla nich zrozumiałe.

Należy się jednak obawiać, że dzieci w dziedzinie duchowej stracą bardzo dużo, jeżeli całymi latami spotykać się będą stale w Kościele z elementami dla nich prawie niezrozumiałymi.

[...] Kongregacja Kultu Bożego, przychylając się do postulatów nadchodzących raz po raz z całego świata katolickiego, przy współpracy specjalistów, mężczyzn i kobiet niemal ze wszystkich narodów, zaczęła przygotowywać specjalne „Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci”, jako uzupełnienie „Wprowadzenia do Mszału”.

Dyrektorium ma na uwadze dzieci, które jeszcze nie weszły w okres tzw. "preadulescencji".

W pierwszym rozdziale Dyrektorium (nr 8-15) ustala się podstawowe zasady dotyczące różnych sposobów wprowadzania dzieci w liturgię eucharystyczną. Rozdział drugi (nr 16-19) mówi krótko o Mszach z udziałem dorosłych, w których uczestniczą również dzieci. Rozdział trzeci (nr 24-54) obszerniej omawia Msze z udziałem dzieci, w których bierze udział tylko mała liczba dorosłych.

[Z rozdziału II:] Jeżeli pozwalają na to warunki miejscowe i osobowe, od czasu do czasu można odprawić dla dzieci liturgię słowa wraz z homilią w jakimś miejscu osobnym, ale niezbyt odległym. Przed rozpoczęciem liturgii eucharystycznej dzieci te wprowadza się do miejsca, w którym dorośli sprawowali równocześnie własną liturgię słowa.

Jeśli liczba dzieci jest znaczna, Mszę taką można niekiedy zorganizować w ten sposób, żeby w większym jeszcze stopniu zadośćuczyniła wymaganiom dzieci, ale tak, żeby i dorośli mogli z niej odnieść pożytek. Prócz adaptacji przewidzianych w samych Obrzędach Mszy św., za zezwoleniem Biskupawe Mszy dla dorosłych, w której uczestniczą dziecimożna wprowadzić niektóre specjalne przystosowania, opisane niżej. [←tzn. w rozdziale III]

[Z rozdziału III:] Oprócz Mszy, w których dzieci uczestniczą razem z rodzicami i innymi członkami rodziny, a które nie zawsze i nie wszędzie mogą się odbywać, zaleca się odprawianie Mszy z udziałem samych dzieci, zwłaszcza w ciągu tygodnia. Z dorosłych tylko niektórzy będą jej uczestnikami.Zalecenia duszpasterskie Episkopatu Polski w związku z „Dyrektorium o Mszach świętych z udziałem dzieci” (1977 r.)
 (link)

Zachęta do ich czytania: wybrane fragmenty...↓

 

1. Zwiększenie troski o przygotowanie dzieci do uczestnictwa we Mszy świętej.

Wprowadzenie w liturgię Mszy świętej winno się odbywać w ścisłej łączności z całokształtem wychowania, wdrażania do obowiązków ogólnoludzkich i chrześcijańskich. Szczególnie ważną rolę ma tu do spełnienia katecheza, na której dzieci przez poznawanie i rozważanie słowa Bożego wprowadzane są w liturgię słowa.
[...]

2. Szczególna troska o obecność dzieci na niedzielnej i świątecznej Mszy świętej oraz o ich aktywne uczestnictwo

W niedziele i święta w miarę możności w każdej parafii należy odprawiać specjalną Mszę dla dzieci, a jeżeli to nie jest możliwe, należy odprawiać Mszę świętą z homilią dla dzieci.
Nie należy jednak domagać się od dzieci uczestnictwa wyłącznie w tej Mszy świętej, zwłaszcza gdy mają zwyczaj przychodzić do kościoła wspólnie z rodzicami na inną Mszę świętą. Gdzie warunki na to pozwalają, można odprawić osobno liturgię słowa dla dzieci. Zaleca się, by przewodniczący liturgii słowa dla dzieci koncelebrował Eucharystię z przewodniczącym liturgii słowa dla dorosłych.

3. Msza święta dla dzieci w dni powszednie

Zachęca się do sprawowania liturgii Mszy świętej w dni powszednie dla mniejszych grup wszelkiego rodzaju, na przykład dla dzieci przedszkolnych, dla poszczególnych klas, dla klas razem z rodzicami, dla ministrantów, scholi itp. Częsty udział w liturgii Mszy świętej przyczynia się bardzo do pogłębienia formacji religijnej, zwłaszcza do kształtowania pewnej elity, która będzie promieniować na otoczenie.

8. Wychowanie dzieci do udziału we Mszy świętej dla dorosłych

Należy pamiętać o celu adaptacji obrzędów do potrzeb dzieci, o tym, że dzieci powinny nauczyć się uczestniczenia we Mszy świętej odprawianej z udziałem dorosłych. Dlatego nie można tworzyć obrzędów zupełnie odmiennych od zwykłych obrzędów Mszy świętej z ludem, adaptacje zaś trzeba ograniczać do rzeczy prawdziwie koniecznych.

9. Stosowanie adaptacji

W stosowaniu adaptacji obowiązują następujące zasady:

[...]
e) Dzieci należy uczyć tradycyjnych pieśni kościelnychNowe pieśni wolno wprowadzać, jeżeli ich słowa i melodia są zatwierdzone wyraźnie o użytku liturgicznego przez Konferencję Episkopatu (dla całej Polski) albo przez miejscowego ordynariusza. 
f) Oprócz organów wolno używać także innych instrumentów, byleby ich zestaw był zgodny z naszą tradycją w tym względzie. W naszych warunkach nie wolno stosować muzyki mechanicznie odtwarzanej. 
g) Obrazy wykonywane przez dzieci, o których mowa w dyrektorium nr 36, można umieszczać w gablotach w przedsionku kościoła.

Biskupi polscy, polecając wszystkim duszpasterzom powyższe zadania do przemyślenia i wykonania w naszym kraju, są przekonani, że jednolitość działania duszpasterskiego, katechetycznego i liturgicznego we wszystkich naszych parafiach przyczyni się skutecznie do gruntownej formacji chrześcijańskiej dzieci, zwłaszcza do ich wprowadzenia w pełny i owocny udział we Mszy świętej.


 

Ogólne zasady wymowy i poprawnego czytania (link) 

 

TEKSTY MSZALNYCH LITURGII SŁOWA NA CAŁY ROK (LINK). Uwaga:
Stamtąd z kalendarza liturgicznego albo z naszych ogłoszeń parafialnych dowiesz się o okresie roku i numerze jego tygodnia, o dacie liturgicznego wspomnienia, święta lub uroczystości.
U nas - Liturgia Słowa wg lekcjonarza z 2015 roku! Czytania na święta i uroczystości jeszcze nie mają nowego lekcjonarza...

Kościelny (od Adwentu przed 1 stycznia roku niekościelnego!) rok A: 2017, 2020, ... (co 3 lata);
rok B: 2018, 2021, ... (co 3 lata);
rok C: 2016, 2019, ... (co 3 lata).

Kościelny (od Adwentu przed 1 stycznia roku niekościelnego!) rok I: 2017, 2019, ... (co 2 lata);
rok II: 2016, 2018, ... (co 2 lata).

  


 

Biały Tydzień od dnia I Komunii św. eucharystycznej do soboty (7 dni)

 • lektorzy, psałterzyści (kantorzy psalmu) - RODZICE
 • czytający prośby w modlitwie wiernych w niedzielę  - RODZICE, a po niedzieli - lektorzy z LSO, ale jeśli nie ma lektora, to RODZICE
 • służenie przy ołtarzu: ministranci z LSO według dni służeń
by dzieci, zbli
ż
ywszy si
ę
do Jezusa Chrystusa, ju
ż
w swym wieku najwcze
ś
niej-
szym
ż
y
ł
y Jego
ż
yciem i znajdowa
ł
y w Nim obron
ę
przed niebezpiecze
ń
stwami
zepsucia, uwa
ż
a
ł
a za wskazane wyda
ć
nast
ę
puj
ą
ce i wsz
ę
dzie obowi
ą
zuj
ą
ce
przepisy co do pierwszej Komunii
ś
wi
ę
tej dzieci:
1. Wiekiem rozeznania tak co do spowiedzi jak i co do Komunii jest wiek, w którym
dziecko zaczyna rozumowa
ć
, czyli mniej wi
ę
cej rok siódmy, niekiedy nieco pó
ź
niej, niekiedy
nawet wcze
ś
niej. Od tego czasu zaczyna obowi
ą
zywa
ć
dziecko przykazanie dotycz
ą
ce spo-
wiedzi i Komunii
ś
wi
ę
tej.
2. Do pierwszej spowiedzi i do pierwszej Komunii
ś
wi
ę
tej nie jest konieczna pe
ł
na
i doskona
ł
a znajomo
ść
nauki chrze
ś
cija
ń
skiej. Dziecko powinno wyuczy
ć
si
ę
ca
ł
ego katechi-
zmu stopniowo, odpowiednio do swej poj
ę
tno
ś
ci.

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj