Pokuta i pojednanie

Pokuta i pojednanie

O spowiedź świętą sakramentalną można prosić zawsze, zwłaszcza blisko Mszy św., tj. przed Mszą św. i po Mszy św.

Można umówić się na wybraną godzinę.

Warto w sakramencie pokuty spotkać Jezusa  z okazji I piątku miesiąca w czasie co miesiąc ogłaszanym po to, aby ułatwić dostęp do spowiedników, bo w tym czasie księża modlą się w konfesjonałach. Wiadomość o dniach i godzinach tego czasu - w ogłoszeniach w każdą niedzielę przed I piątkiem miesiąca.

Czy zachować ten czas w środę i I piątek? Powiedz księdzu odpowiedź na to pytanie...

Jeżeli tak, to mieszkający bliżej kościoła pomogą innym, gdy przyjdą 2 razy do kościoła:

  • pierwszy raz - dla Spowiedzi św. w środę albo na początku czasu w I piątek,
  • a drugi raz - dla Komunii św. na Mszę św. w I piątek...

OSTRZEŻENIE, KTÓRE KONIECZNIE TRZEBA PRZECZYTAĆ:

KLIKNIJ TUTAJ i czytaj dolną połowę tekstu!

 

Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK; w wydaniu z r. 2002 zmieniono niektóre zapisy znane z wydania z r. 1994):

 

1855 Grzech śmiertelny niszczy miłość w sercu człowieka wskutek poważnego wykroczenia przeciw prawu Bożemu; podsuwając człowiekowi dobra niższe, odwraca go od Boga, który jest jego celem ostatecznym i szczęściem.
Grzech powszedni pozwala trwać miłości, chociaż ją obraża i rani.

1857 Aby grzech był śmiertelny, są wymagane jednocześnie trzy warunki: "Grzechem śmiertelnym jest ten, który dotyczy materii poważnej i który nadto został popełniony z pełną świadomością i całkowitą zgodą".

1860 [wg tekstu łac., ang., fr.] Niewiedza niedobrowolna może zmniejszyć poczytalność, przypisywalność ciężkiej winy, a nawet uwolnić od niej. [...]. Impulsy wrażliwości, uczucia mogą również zmniejszyć charakter winy

  • wolowy (pochodzący z woli, dobrowolny; nie utożsamiać z wolnym, bo jest możliwe, że jest wolowy, a nie jest wolny!), wolitywny, wolicjonalny, wuluntarny [voluntarius; od VOLUNTAS - WOLA]
  • i wolny [liber; od LIBERTAS - WOLNOŚĆ],

podobnie jak naciski zewnętrzne czy zaburzenia patologiczne. […].

1735 Poczytalność i odpowiedzialność za jakieś działanie mogą zostać zmniejszone, a nawet zniesione, na skutek niewiedzy, nieuwagi, przymusu, strachu, przyzwyczajeń, nieopanowanych uczuć oraz innych przyczyn psychicznych lub społecznych.

1767 Uczucia same w sobie [moralnie] nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Uczucia nazywane są wolowymi (pochodzącymi z woli, dobrowolnymi; zob. nr 1860 wyżej) "albo dlatego, że nakazuje je wola, albo dlatego, że ich nie zabrania". Doskonałość dobra moralnego lub ludzkiego wymaga, by rozum kierował uczuciami.

1861 Grzech śmiertelny jest - podobnie jak miłość - radykalną możliwością wolności ludzkiej. Pociąga on za sobą utratę miłości i pozbawienie łaski uświęcającej, to znaczy stanu łaski. Jeśli nie zostanie naprawiony przez żal i Boże przebaczenie, powoduje wykluczenie z Królestwa Bożego i wieczną śmierć w piekle; nasza wolność ma bowiem moc dokonywania wyborów nieodwracalnych, na zawsze. Chociaż możemy sądzić, że jakiś czyn jest w sobie ciężką winą, powinniśmy jednak sąd nad osobami powierzyć sprawiedliwości i miłosierdziu Bożemu.

1862 Grzech powszedni jest popełniony wtedy, gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub też gdy nie przestrzega się prawa moralnego w materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznani albo bez całkowitej zgody.

1863 Grzech powszedni osłabia miłość; wyraża nieuporządkowane przywiązanie do dóbr stworzonych; utrudnia postęp duszy w zdobywaniu cnót i praktykowaniu dobra moralnego; zasługuje na kary doczesne. Grzech powszedni świadomy i pozostawiony bez skruchy usposabia nas stopniowo do popełnienia grzechu śmiertelnego. Grzech powszedni nie zrywa jednak przymierza z Bogiem. Może być naprawiony po ludzku z pomocą łaski Bożej. "Nie pozbawia łaski uświęcającej, przyjaźni z Bogiem, miłości ani szczęścia wiecznego".

1446 Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki i w ten sposób utracili łaskę chrztu oraz zadali ranę komunii kościelnej. Sakrament pokuty daje im nową możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. Ojcowie Kościoła przedstawiają ten sakrament jako "drugą deskę (ratunku) po rozbiciu, jakim jest utrata łaski".

1452 Gdy żal (łac.: contritio) wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (caritatis contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe.

1457 Zgodnie z przykazaniem kościelnym: "Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie". Ten, kto ma świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii świętej, nawet jeśli przeżywa wielki żal (łac.: contritio) [wielką skruchę], bez uzyskania wcześniej rozgrzeszenia sakramentalnego, chyba że ma ważny motyw przyjęcia Komunii, a nie ma możliwości przystąpienia do spowiedzi. Dzieci powinny przystąpić do sakramentu pokuty przed przyjęciem pierwszej Komunii świętej.

1458 Wyznawanie codziennych win (grzechów powszednich) nie jest ściśle konieczne, niemniej jest przez Kościół gorąco zalecane. Istotnie, regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami, poddawać się leczącej mocy Chrystusa i postępować w życiu Ducha (dalszy od tekstu wzorcowego przekład z roku 2002: czynić postępy w życiu duchowym). Częściej otrzymując przez sakrament pokuty dar miłosierdzia Ojca, jesteśmy przynaglani, by być – jak On – miłosierni.

 

Z przykazań kościelnych:

2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych,
    a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

 

Uchwała nr 15/364/2014 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia IV przykazania kościelnego
i promulgacji jednolitego tekstu przykazań kościelnych po ich nowelizacji
wraz z wykładnią [pierwszego, trzeciego i czwartego]

 


 

Niżej - tekst nie tylko dla dzieci z klasy III od roku 2019 (do roku 2017 - z klasy II)
w ostatnich miesiącach przygotowania do I Spowiedzi i I Komunii św.,

ale także np. dla kandydatów do BIERZMOWANIA.

[Pismo ręczne, nie druk]

Zobowiązanie

Ja, (imię i nazwiskio), obiecuję Ci, Panie Jezu, że:
1) będę szanował/a zdrowie swoje i innych;
2) nigdy nie będę palił/a papierosów;
3) nie będę pił/a napoju alkoholowego przynajmniej do ukończenia ...... lat życia liczonych od urodzenia, a w dorosłości nie będę go nadużywał/a;
4) nigdy nie będę używał/a narkotyków.


(miejscowość, data)                                                                           (podpis osoby obiecującej)    

Nowość, bo artykuł nowy albo zmieniony, ale - błagam - klikaj zakładkę Ogłoszenia (link jest blisko)

Mapa

© 2017 Parafia św. Marcina w Zawadzie

Szukaj